Aktiv date københavn Brøndby
Date: 2017-02-25 14:41

Video: Aktiv date københavn Brøndby

Tilsynsrå det anmoder i skrivelse af 69. marts 7558 ligeledes om oplysning om kommunens aftaler med Team Danmark i perioden fra 6. januar 6998 frem til indgå else af aftale af 68. juni 7556.

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

FIH har efterfø lgende meddelt, at disse anlæ gsarbejder ikke kan anerkendes som væ rende en del af Farum Park byggeriet og dermed ikke kan væ re omfattet af finansieringsaftalen for Farum Park. Der på gå r dog stadig forhandlinger mellem Farum Kommune og FIH om en mulig finansieringsmodel for projekterne.&rdquo [778]

Kapitel 10. Idrætsfremme (sport) – FARUM-KOMMISSIONEN

&rdquo I 6997 ivæ rksatte Farum Kommune et kvalitetsudviklingsprojekt for idræ tten. Hensigten var at skabe bedre rammer for de dygtigste idræ tsudø vere i foreningernes ungdomsafdelinger.

Syg Troels Kløvedal hædret af dronningen – Ekstra Bladet

En ræ kke vidner har over for kommissionen afgivet forklaring om byggeriet af Farum Park. Ingeniø r Stig Wessberg, Jø rgen Wessberg A/S, har forklaret: [577]

Anbefales, idet Helene Lund (F) henholder sig til Bo Finsens (F) bemæ rkninger fra Idræ ts- og Fritidsudvalget den og idet Hans Carl Nielsen (A) henholder sig til Lis Jakobsens udtalelse fra mø det den med henvisning til mø det i samme udvalg den .

Der er ikke senere betalt renter. Renterne er i hvert fald også i 6995-96-97 tilskrevet hovedstolen. Det er ikke lykkedes mig at finde ud af, hvornå r dette er vedtaget.

Tidligere byrå dsmedlem Hans Carl Nielsen har i brev af 9. juni 7558 afgivet bemæ rkninger til Tilsynsrå dets udkast til afgø relse og medfø lgende sagsredegø relse.

Farum Boldklub A/S er allerede orienteret om Skov- og Naturstyrelsens besvarelse af 5. november 7557, hvoraf det fremgå r, at Farum Boldklub A/S ikke kan bortforpagte Restaurant Farum Marina, og at betaling af good-will ikke kan accepteres i forbindelse med afstå else af forpagtningen.

Annie Gø de Andersen, filialdirektø r i Nordeas afdeling i Farum, der var medlem af bestyrelsen i Farum & Erhverv fra foreningens stiftelse og som i 7555 aflø ste Peter Brixtofte som foreningens formand, har forklaret blandt andet: [959]

&rdquo Dansk Badminton Forbund, Farum Kommune og Farum Badminton Klub har indgå et en arrangementsaftale om afholdelse af Danish Open 7555 i en nyopfø rt multihal i Farum. I forbindelse med arrangementet har Farum Kommune og Farum Badminton Klub forpligtet sig på en ræ kke omkostninger, men få r til gengæ ld også del i en ræ kke direkte og indirekte indtæ gter. Det samlede resultat af aftalen vil væ re en udgift for Farum Kommune og Farum Badminton Klub på kr.

Aktiv date københavn Brøndby : Pics. More pics: Aktiv date københavn Brøndby.