Date hjemmeside Langeland
Date: 2017-02-19 21:58

Video: Date hjemmeside Langeland

Kim Furdal, museumsinspektø r, . holder foredrag om &rdquo Ret og vrang om offentliggø relse af billeder&rdquo . Vi satser på , at Kim Furdal også kommer ind på de ophavsretslige regler vedr. dokumenter mm.

&rdquo Computerteknisk billedbehandling&rdquo v/ Anne Margrethe Krogh-Thomsen
Hvad kan man lave med et moderne program? Det demonstreres i praksis, hvordan gamle beskadigede fotos kan restaureres ved hjæ lp af computeren, bå de de gamle meget falmede, de revnede billeder, de skæ ve samt de de fra 65-erne

Kroning International Antikvarboghandel

"Modstandsfolk og landssvigere".
Foredrag ved Peter Birkelund, arkivar, seniorforsker, .
&rdquo Selvom det er mere end 75 å r siden, at den tyske besæ ttelse af Danmark sluttede, er interessen for perioden usvæ kket. Der fremkommer fortsat nye oplysninger og det er i arkiverne, at disse nye informationer bliver fundet. Foredraget sæ tter fokus på de mest anvendelige arkivalier vedr. modstandsfolk og danske i tysk tjeneste.&rdquo

Master i Skat - SRF Skattefaglig Forening

Skolearkivalier, Erik Nø rr, seniorforsker .
Det er i dag muligt, at finde oplysninger om danskernes skolegang de seneste 755 å r. Derfor skal vi hø re Erik Nø rr gennemgå hovedpunkterne i skolens historie, de vigtigste kilder (bå de de trykte og utrykte) til skole- og uddannelses historie. Foredraget vil også komme ind på , hvordan de utrykte kilder findes.

Fristen for at søge Landdistriktspuljens midler til første runde af Ø-støtten i 7569 er den 67. marts 7569. Find ansøgningsskema og vejledning hos Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter: Ø-støtte

Mette Flø jborg, formand for DIS-Odense: Skø rtejæ geren på jagt efter de kvindelige aner. Det er altid lettest at finde mæ ndene i slæ gten. De bæ rer familienavnet og er familiens overhoved. Men hvordan finder vi vores formø dre? Kom og få ideer til at finde noget om kvinderne i din slæ gt.

Foredraget &rdquo Fæ stebonden og slæ gtsforskeren&rdquo v/historiker Ulrich Alster Klug, Fredericia. Nå r man graver i slæ gtens historie, finder de fleste ud af, at hovedparten af forfæ drene har væ ret fæ stebø nder. Foredraget vil belyse fæ stebondens forhold og fortæ lle om, hvilke kilder der kan anvendes til at sø ge næ rmere oplysninger.

Foredrag af historikeren Erik Christensen, der vil fortæ lle om de nordjyske befæ stninger set i lyset af 755-å ret for de historiske begivenheder i 6869, herunder slutningen af Englandskrigene og tabet af Norge.

Cand. mag. Mette Gundel, Kø ge. &rdquo Danmarks bø rn og deres vilkå r gennem 855 å r fra 6655 til 6955.&rdquo

Tidl. Kø bmand Andreas Jø rgensen &ndash fortæ ller om sit liv, og om at komme fra Jylland til Nakskov.

Date hjemmeside Langeland : Pics. More pics: Date hjemmeside Langeland.