Find kæreste børn Horsens
Date: 2017-02-24 17:39

Video: Find kæreste børn Horsens

Jø rgen Mikkelsen, arkivar, Rigsarkivet: Forsvarets arkivalier og deres anvendelsesmuligheder. Forsvarets arkivalier kan have stor væ rdi i slæ gts- og personalhistorisk forskning. . stambø ger og blade for officerer og menige, militæ retater, listebø ger, militæ re rejserapporter og sager vedr. erindringsmedaljer. Der fortæ lles om nogle af de vigtigste registraturer og andre hjæ lpemidler til brugen af forsvarets arkivalier.

Børn&Unge - Tidligere årgange

&rdquo Sygdom/sundhed og slæ gtsforskningen&rdquo
Jytte Skaaning, ., arkivleder, Odense, fortæ ller om det danske embedslæ gevæ sen, og hvad vi kan finde i embedslæ gearkiverne, men også om, hvad vi kan finde i jordemoderprotokoller, fø dselsprotokoller, vaccinationsprotokoller, dø ds- og ligsynsattester, medicinalindberetninger .

-voksne 23-65 - Pennevenner for livet find dem her

Føler også jeg går I stykker. Hele mit system er brudt sammen. Kan ikke tage mig af barn og hjem. Tænker på at jeg ikke vil leve mere. Smerten er for stor.

Bloggen - Hvad gør du med sorgen over skilsmissen?

Begravelsesprotokoller og stolestader v/ Jytte Skaaning, arkivleder og medforfatter til &rdquo Find din slæ gt &ndash og gø r den levende&rdquo .
Begravelsesprotokoller og stolestader er arkivalier, der kan bruges som supplement til kirkebø ger, isæ r hvor disse mangler. Hvor findes arkiverne, og hvordan kan de bruges af slæ gtsforskere? Der bliver givet eksempler fra et landsogn og et bysogn.

Jeg vil gerne anbefale Niels Jørgen Boesen i Odense. Han er kompetent og faglig dygtig. Han underligger sige på ingen måde 8775 systemet 8776 . Han har empati for det enkelte menneske og hjælper forældrene og det unge menneske, med det der er ham muligt.

"Læ gdsruller på Internettet." Læ gdsruller er lidt komplicerede at arbejde med, men de indeholder mange nyttige og spæ ndende oplysninger om vores forfæ dre, og undertiden kan de give os lø sningen på problemer, som vi ellers har må ttet opgive. Jø rgen Christensen fra Lem vil gennemgå de grundlæ ggende metoder i arbejdet med læ gdsrullerne på internettet og vise os eksempler på , hvilken viden vi kan hente i de digitale læ gdsruller.

Seniorforsker, Kenn Tarbensen, Rigsarkivet. Virksomhedsarkiver som slæ gts- og lokalhistoriske kilder. Kenn Tarbensen, vil fortæ lle om, hvordan man bruger erhvershistoriske arkiver til slæ gts- og lokalhistorie. Det kan væ re alt fra lø nningslister i fabriksarkiver, ind- og udlå nshovedbø ger i sparekassearkiver, kø bmæ nds regnskabsbø ger, kreditforeningssager og meget andet. Materialet er stort, men det er sjæ ldent benyttet af andre end &rdquo professionelle&rdquo forskere. Foredraget vil dermed give ny inspiration til alle, der interesserer sig for slæ gts- og lokalhistorier.

Henrik Dupont, . Forskningsbibliotekar ved Kort- og Billedsamlingen, Det Kgl. Bibliotek. Hvordan kan vi som slæ gtsforskere bruge Det Kgl. Biblioteks kort- og billedsamling?
Hvordan kan slæ gtsforskere finde og bruge æ ldre kort og billeder? Mulighederne vil blive gennemgå et og der vil blive givet en gennemgang af, hvad samlingen indeholder.

En lille rejse i oldemors slæ gt, ved medlem Frank Trautwetter.
Via en duel foran Rundetå rn i 6686, over slaget ved Gadebusch i Store Nordiske Krig, til den hvide dame på Dragsholm mm.

Cand. mag. Mette Gundel, Kø ge. &rdquo Danmarks bø rn og deres vilkå r gennem 855 å r fra 6655 til 6955.&rdquo

Find kæreste børn Horsens : Pics. More pics: Find kæreste børn Horsens.