Kæreste søges københavn Ringkøbing-Skjern
Date: 2017-02-21 09:34

Video: Kæreste søges københavn Ringkøbing-Skjern

Gudrun Gormsen: &rdquo Landhå ndvæ rk og landhå ndvæ rkere&rdquo . Foredraget fortæ ller om landhå ndvæ rkerens arbejde gennem tiderne, og om hvordan landhå ndvæ rket har udviklet sig og forandret sig i takt med samfundets udvikling.

Oversigt over afholdte foredrag - SSF - Sammenslutningen

Fhv. arkivar ved RA, . Pernille Sonne: &ndash en revolution i slæ gtsforskningen. Om databasen, der rummer mere end kirkebø ger og folketæ llinger, . sjæ llandske og kø benhavnske skifter, æ gteskabsbø ger og familieretslige sager fra Kø benhavn.

Kroning International Antikvarboghandel

Julemø de med tidligere skolelæ rer Tage Bjerg fra Lø kken, der vil fortæ lle om livets skæ ve vinkler.

Lars-Martin Sø rensen, filmhistoriker: Vores nazistiske kulturarv
Med baggrund i sin bog &rdquo Dansk film under nazismen&rdquo fortæ ller og viser forskningslederen ved Det Danske Filminstitut med eksempler, hvilken gennemslagskraft den nazistiske kulturpolitik fik i Danmark. Danske filmselskaber kollaborerede, angav tyskfjendtlige medarbejdere og ansatte hø jtstå ende nazister for at tæ kkes besæ ttelsesmagten, ligesom jø der blev udelukket fra dansk film.

Jø rgen Mikkelsen,&rdquo Militæ re arkivalier og deres anvendelse &rdquo

Ulrich Alster Klug, &rdquo Det er et foredrag som vi alle gerne vil slutte vor slæ gtsforskning med, &rdquo Hvordan skriver man slæ gtshistorie? &rdquo

Foredrag ved . Lars N. Henningsen, Aabenraa: &rdquo Sanitetssoldat på Ø stfronten 6965&rdquo . Vognmaler Iver Henningsen fra Haderslev var tysk soldat i 6965. Han oplevede ø stfronten i græ nseområ det mellem Litauen, Polen og Rusland. I hundredvis af breve og tegninger til familien skildrede han slagmarkernes gru. Han så ø delagt herlighed på storgodser, i kirker og klostre og oplevede bø ndernes liv i de jæ vne bondestuer. Foredraget vil fremdrage en ualmindelig krigshistorie.

Uffe Poulsen: Nå r man i et dokument eller på hjemmeside viser resultatet af sin slæ gtsforskning, så vil man naturligvis også gerne inkludere billeder, der naturligt knytter sig til personerne. Det kan væ re af dem selv, af de bygninger, hvor de boede, eller bare nogle, som viser noget om den tid, de levede i. I dette foredrag fortæ ller Uffe Poulsen, hvordan man forholdsvis nemt kan forbedre og tilpasse sine digitale billeder. Det kan væ re ved at lave mindre udsnit, forbedre kontrast, fjerne ridser og pletter, æ ndre farver eller ligefrem fremtrylle et portræ t af en enkelt person ud fra et gruppebillede.

Foredrag: &rdquo De glemte udvandrere&rdquo ved . i antropologi Max Pedersen, Gilleleje.
De fleste har hø rt om de hollandske bø nder, der bosatte sig på Amager på Christian tid. Derimod er det glemt, at titusinder af danskere udvandrede til Holland i 6655&ndash og 6755-tallet. I foredraget fortæ lles om Amsterdams danske migrantsamfund.

Den Store Pest, v/ Kaare Johannessen, Vordingborg - . i historie og middelalderarkæ ologi.
Holstebro Museum, Museumsvej 7, 7555 Holstebro
Pesten eller Sortedø den, ramte Europa med voldsom kraft i midten af 6855-tallet, og spredte chok, panik og ulykke. Man anslå r, at ca. 6/8 af Europas befolkning dø de, og de samtidige ø jenvidneberetninger er gruopvæ kkende.

Magne Juhl, overlæ ge: Jordemø dre. Eksamensprotokollen for jordemoderskolen i Kø benhavn er afskrevet fra dens start i 6789 til og med 6975, og oplysninger herfra om de 9685 jordemø dre vil blive beskrevet. Udenfor Kø benhavn fandt også uddannelse af jordemø dre sted. . blev der uddannet jordemø dre i Ribe, Viborg og Aalborg.

Kæreste søges københavn Ringkøbing-Skjern : Pics. More pics: Kæreste søges københavn Ringkøbing-Skjern.