Venner søges sjælland Langeland




Date: 2017-02-24 13:34

Video: Venner søges sjælland Langeland

Foredrag om Den Danske Kaffehistorie ved seniorforsker . Annette Hoff, Den Gamle By. Et levende indblik i danskernes dagligdag med kaffen fra 6665 og helt op til vor egen tid.

Weilbachs Kunstnerleksikon: B

Slæ gtsforskerne i Vesthimmerland

Der oppe i venstre hjø rne, om bestilling af arkivalier via Daisy v/ Erik Kann (FU).

Gratis formidling af jagt

Martin Bork, historiker, .: Sociale relationer blandt landboerne.
Kom tæ t på befolkningen for 755 å r siden. Den almindelige befolkning har kun sjæ ldent efterladt sig egne skriftlige kilder, men alligevel kan vi læ re dem at kende ved at kombinere kilderne systematisk. Det er forbavsende, hvor tæ t vi kan komme på de enkelte menneskers holdninger til hinanden og deres omgivelser. Foredraget giver eksempler på , hvordan oplysninger fra en lang ræ kke kilder kan kæ des sammen til en helhedsforstå else af et lokalsamfunds mennesker.

Velkommen til Sammenslutningen af Danske Småøer - Danske

Overlæ ge, Magne Juhl: Om uddannelse af jordemø dre.
Desuden fortæ llinger om 7 jordemø dre i lokalområ det, der gjorde sig bemæ rket. (Vium, Hammershø j, Kjellerup).

. Tommy P. Christensen, Malmø : Anonyme billeder? Om tidsbestemmelse af portræ tter og portræ tsø gning. Foredraget vil bå de beskæ ftige sig med fotografier/fotografer og portræ tmalerier/malere samt lagring i billedprogrammet Picasa.

Jø rn Buch, ., seminarielektor, University College, Haderslev: Dybbø l og Als 6869 &ndash baggrund og forlø b. Krigen havde sin rod i de nationale modsæ tninger i hertugdø mmerne og monarkiets forfatningsproblemer.

&rdquo Kriminelle aner &ndash ud fra en praktisk indgangsvinkel med eksempler på kilder og fremgangsmå de&rdquo v/Ulrich Alster Klug.

Hans Peter Poulsen, slæ gtsforsker, foredragsholder og museumsformidler: &rdquo Skolearkiverne&rdquo . Skolernes arkivalier giver oplysninger om bå de elever og skoleholdere. Foredraget forsø ger at give et overblik over materialet, der er spredt i mange arkiver, og vil vise eksempler.

Cand. mag. i historie Michael Dupont, Rigsarkivet, er vor gæ st og holder foredrag om ejendomshistorie: &rdquo Ved du, hvor dine forfæ dre boede?&rdquo
De fleste kender kun landsbyens navn, men ikke den eksakte matrikel. I mange tilfæ lde kan man fø re en ejendoms historie flere hundrede å r tilbage i tiden, og må ske stå r huset der endnu! Kom og hø r, hvordan du finder frem til dine forfæ dres bopæ l. Vi kommer også ind på gamle matrikelkort og udskiftningskort.

Anders Bo Rasmussen, forfatter: I krig for Lincoln. Anders er adjunkt i amerikanske studier v. Syddansk Universitet, . i journalistik og har skrevet bogen om 9 danske udvandreres oplevelser i Den amerikanske borgerkrig. Vi hø rer om, hvordan han har få et personerne i bogen væ kket til live.