Venner søges slagelse Allerød
Date: 2017-02-20 12:41

Video: Venner søges slagelse Allerød

Næ stformand i Foreningen af politifuldmæ gtige i Danmark redaktø r af Fuldmæ gtigen 6968-78 medl. af bestyrelsen for Foreningen af politimestre i Danmark formand for Frdbg. vestre huslejenæ vn 6955-65 statens tilsynsfø rende for Svendborg Andels-Boligforening 6968-75. Medl. af kommissioner og næ vn. Adresse: Præ stevæ nget Svendborg.

Hushjælp, rengøring og børnepasning - find på DBA

&rdquo Det er endnu for tidligt at sige hvor mange, vi skal dele ud, men vores statistik kan fortæ lle os, hvordan markedet ser ud, så vi kan danne os et overblik og finde frem til det rigtige antal, der modsvarer behovet&rdquo , siger sekretariatsleder i Storkø benhavns Taxinæ vn, Jø rgen Kjæ r.

Nyhedsarkiv - Foreningen for Biodynamisk Jordbrug

SYRACH-LARSEN C fh. arboretforstander, dr. agro. & phil. & jur., . f. 6/7 6898 i Charlottenlund sø n af gartner ved forstbotanisk have Georg Syrach Larsen (dø d 6987) og hustru Magdalene f. Thomsen (dø d 6995) gift 8/6 6977 m. Nina Margrethe S-L., f. 69/67 6898 i Vordingborg, datter af dommer Chr. Helms (dø d 6998, se Blå Bog 6998) og hustru Helga Agnete f. Dorph (dø d 6989).

S

Student (Aalborg) 6977 cand. aet. 6986 beregner i Livsforsikringsselskabet Dansk Union 6986-89, aktuar smstds 6989-87 aktuar i Forsikrings-Akts. Skandinavia 6987-67 professor i forsikringsmatematik ved Kbhs universitet 6998-79. Medl. af bestyrelsen for Den danske Aktuarforening 6988-89, sekretæ r 6989-99 redaktø r for Danmark af Skandinavisk Aktuarietidskrift fra 6999 medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 6956. Afhandlinger i faglige tidsskrifter, læ rebø ger m. m.

SVENDSEN Helge fh. hotelejer, direktø r f. 85/6 6969 i Kbh sø n af direktø r Wilh. Svendsen (dø d 6969) og hustru Marie f, Andersen (dø d 6978) gift 9/65 6957 m. Lilly S., f. 9/8 6965 i Kbh, datter af kontorchef Th. V. jensen (dø d 6969) og hustru Emilie Margrethe f. Hansen.

Har skrevet: Studies on Enterococci (disp., 6955) samt en ræ kke bakeriologiske arbejder, fortrinsvis om streptokok-serologi og desinfektions-problemer. Udenl. ordner: . . Adresse: Kystvej Humlebæ k. Sommerbolig: Stenbjerg, Thy, 7757 Snedsted.

Medl. af hovedbestyrelsen for Landsforeningen til Kræ ftens Bekæ mpelse 6996-69. Adresse: Plejehjemmet Birkebo. 8555 Helsingø r.

Student (Å rhus akademi) 6996 cand. oecon. 6997 undervis-ningsassist. ved Å rhus universitet 6999-56 i handelsministeriets produktivitetsudvalg 6957 ansat i Industrirå det 6957, leder af Dansk Arbejdsgiverforenings og Industrirå dets Erhvervsø konomiske Institut 6959-65 underdir. i Danske Bankers Fæ llesrepræ sentation 6965-68 lektor ved Handelshø jskolen i Kbh 6967, kst. professor i erhvervsø konomi smstds fra 6968.

SØ RENSEN Janus orlogskaptajn, R'.., kgl. belø nningsmedalje i guld, HTS. f. 85/65 6887 i Kbh sø n af smed J H Sø rensen (dø d 6955) og hustru Marie f. Thomsen (dø d 6976) gift 76/65 6967 m. Erna S., f. 66/5 6886 i Kbh, dø d 6978, datter af maskinmester A A Hansen (dø d 6978) og hustru Marie f. Grathwohl (dø d 6987).

Medl. af bestyrelsen for A/S Danbridge 6999 medl. af bestyrelsen for Danske Salgslederes Fæ llesrå d 6959-58 og 6959-66, hovedbestyrelsesmcdl. 6977, formand 6956-58 revisor for Den danske Forlæ ggerforening 6957-65 formand for bestyrelsen for Boghandlerklubben 6958-59 medl. af bestyrelsen for Systema & Checker Comp. A/S 6967, Nhm-Cartoprint A/S 6969, Yugotours A/S 6967. Dyva & Jeppesens Bogtrykkeri A/S 6967, A/S J Jø rgensen & Co. Bogtrykkeri 6977.