Venner søges i sønderjylland Rudersdal
Date: 2017-02-25 01:49

Video: Venner søges i sønderjylland Rudersdal

Jø rn Ringsing, Slæ gtshistorisk Forening Guldborgsund, fortæ ller om sognefogeder i al almindelighed, men giver også eksempler fra egen slæ gtsforskning.

Bofællesskaber og kollektiver - find billig bolig på DBA

Ole Seyffart Sø rensen har skrevet en sæ rdeles grundig og veldokumenteret bog om sin mors familie. &rdquo Seyffart-klanen&rdquo , som han kalder den, vil han fortæ lle os noget om. Med den nyeste teknik bliver bogen præ senteret på en overraskende må de for læ serne.

Handicaphjæ → Se Ledige Handicaphjælper Job Nu

Internettets muligheder i slæ gtsforskningen anno 7569.
Cand. phil. Svend-Erik Christiansen, Å rhus tager os en tur med på nettet for at se, hvordan mulighederne er anno 7569. Der er . forskellige slæ gtspræ sentationer og egentlige &rdquo slæ gtsbø ger&rdquo , store personsø gebaser, afskrevne eller affotograferede slæ gtshistoriske kilder/registre, gamle kort, online-projekter, relevante ordbø ger, kontaktannoncer for slæ gtsforskere, fotografier .

–gratis sexdating & dating for voksne

Læ r at bruge læ gdsruller &ndash Foredrag v/ Erik Kann
Læ gdsrullerne rummer den civile registrering fra 6788 af alle danske mæ nd, som kunne udskrives som soldat. Kildegruppe er uhyre vigtig, fordi den . oplyser om fø dested, og fordi den gø r det muligt at fø lge alle flytninger, der foretages af den registrerede. En fantastisk kilde som mange synes er lidt vanskelig at anvende. Ved aftenens foredrag læ rer du at arbejde med læ gdsrullerne, og du bliver vejledt i, hvordan rullerne skal anvendes på Arkivalier Online. Kom og væ r med. Nå r du gå r hjem, kan du bruge læ gdsruller.

Foredrag: Træ k et skæ bnesvangert jordlod &ndash om Bernstorffs bø nder og landboreformerne v/ Mette Henriksen

Lektor, . Jø rn Buch, Haderslev: 6869. Foreningen markerer 655-å ret for slaget ved Dybbø l og tabet af Sø nderjylland.

Afdelingsleder Jø rgen Andersen, Teglvæ rksparken, kommer med et foredrag med titel: &rdquo I min oldefars fodspor.&rdquo Jø rgen Andersen har fulgt sin oldefars spor til USA og Canada. En spæ ndende beretning med mange flotte billeder.

Foredrag med Mette Gundel der fortæ ller om livet heden om rakkernes livsfø relse kultur og dagligdag.

Foredrag om &rdquo Mosens skjulte ritualer&rdquo ved . Karin Johannesen, Museum Ø stjylland. Foredraget giver et svar på , hvorfor oldtidens mennesker gennem å rtusinder har ofret til guderne i moser, sø er og å er.

Erik Kann, seniorkonsulent, genealog, Kø benhavn
&rdquo Udskrivningskredsenes og militæ rets arkiver.&rdquo
Siden 6788 har læ gdsrullerne registreret unge mæ nd, som kunne udskrives til militæ rtjeneste. Men hvordan blev man egentlig udskrevet, og hvad foregik der, medens de unge mæ nd aftjente deres væ rnepligt.
Foredraget tager dig med på session og siden med ind på kasernen, og det giver dig et levende indtryk af muligheder, du selv har for at finde oplysninger om dine aners mø de med sessionslæ ge og siden med &rdquo ham den skrappe sergeant&rdquo .

Venner søges i sønderjylland Rudersdal : Pics. More pics: Venner søges i sønderjylland Rudersdal.