Aktiv date københavn Gentofte
Date: 2017-02-20 08:13

Video: Aktiv date københavn Gentofte

Hvordan laver man en slæ gtsbog? v/Kathrine Tobiassen, DIS-Danmark, og forfatter til &rdquo At skrive slæ gtshistorie &ndash idé bog for slæ gtsforskere&rdquo .
Hvis vi vil ud over rampen med vores slæ gtsforskning, må vi formidle den, så den bliver spæ ndende for andre at læ se. Foredraget kommer hele vejen rundt, hvordan opstiller man en slæ gtsbog og fortæ ller historien, så den fæ nger? Kan man lade slæ gtsprogrammet gø re arbejdet for sig? Hvordan laver man layout, og hvilke muligheder har man, nå r væ rket skal ud til publikum?

Stjernekirurg har fået nok på Riget: 'Hospitalernes nye IT

Så er Jytte Skaaning, lokalarkivar, tilbage igen med: &rdquo Lokalarkiver og slæ gtsforskere &ndash hvordan kan vi supplere hinanden?&rdquo Samt: &rdquo Hvad kan slæ gtsforskere finde på lokalarkivet?&rdquo Et relevant emne efter besø get den 8. april 7569 på Lokalarkivet i Korsø r.

Erik Kann: &rdquo Hvordan finder vi rundt i de nu digitaliserede læ gsruller.&rdquo Læ gdsrullerne er sammen med kirkebø gerne, folketæ llingerne og skifterne et af de allervæ sentligste kildematerialer i slæ gtsforskernes jagt på anerne. Dette skyldes ikke mindst, at ruller lige fra på begyndelsen i 6788 rummer oplysninger om fø desteder og om alle de flytninger, de registrerede foretog. Registreringen er opbygget efter et helt simpelt og ikke mindst fuldstæ ndigt logisk system. Har man fø rst forstå et dette system, er vejen å ben for arbejdet med rullerne.

Kroning International Antikvarboghandel

Foredrag om de seneste arkæ ologiske undersø gelser på Djursland v/tidl. museumsinspektø r Niels Axel Boas, Museum Ø stjylland.

Hvis du ønsker at gemme dine søgninger, få nyhedsmails om bestemte udbud eller få kontakt til andre, som du kan byde sammen med, skal du logge dig ind som abonnent.

Sociale relation blandt landboere, ved Martin Bork i historie. Den almindelige befolkning har kun sjæ ldent efterladt sig egne skriftlige kilder, men alligevel kan vi læ re dem at kende ved at kombinere kilderne systematisk. Det er faktisk forbavsende, så tæ t vi kan komme på de enkelte menneskers holdning til hinanden og deres omgivelser.

Per Andersen. Det kan væ re svæ rt at finde nulevende slæ gtsmedlemmer og andre, der har levet i 6955-tallet. Jeg gennemgå r de vigtigske væ rktø jer for 6955-tallet og giver mange eksempler på , hvordan de anvendes.

Tommy P. Christensen, kulturhistoriker, .: Birk og Bø ddel &ndash et kulturhistorisk strejftog i retskredse, retshå ndhæ velse og bø ddelslæ gter.
6655-å renes retsvæ sen danner udgangspunkt for dette foredrag. Der vil blive givet en introduktion til lovgivningen og om hvordan man som slæ gtsforsker kan finde rundt i landets mange birker. Skarpretterkunstens indtræ ngen og udvikling belyses, ligesom der gives eksempler på skarpretterslæ gter og deres væ rktø j.

Henning Lindhardt: &rdquo Flugten til Sverige 6998-6995.&rdquo Da besæ ttelsen sluttede i maj 6995, boede der omkring danskere i Sverige. Det var jø der og fanger, som De Hvide Busser havde hentet i Tyskland, samt frihedskæ mpere og deres på rø rende. Flere organisationer havde medvirket til at transportere de mange personer til Sverige.

Foredrag: Bø dlen, rakkerne, natmæ ndene og kæ ltringerne &ndash 855 å rs glemt danmarkshistorie v/ Mette Gundel

Aktiv date københavn Gentofte : Pics. More pics: Aktiv date københavn Gentofte.