Dansk date php Køge
Date: 2017-02-20 20:32

Video: Dansk date php Køge

Besæ ttelsestiden og opgø ret der fulgte, ved Frank Bø gh, forfatter.
Foredraget omhandler samfundet/politiet under besæ ttelsen. Modstandsbevæ gelsen og tyskernes modsvar, terrorgrupper. Retsopgø ret efter befrielsen. En beretning der sjæ ldent bliver fortalt.

Kroning International Antikvarboghandel

Foredrag om &rdquo Havet, kalken, den lette jord og kø bstaden Grenaa&rdquo ved museumsinspektø r Nina Adamsen, Museum Ø stjylland. Foredraget er en optakt til museets nye basisudstilling, der å bner januar 7567.

DAWS - Danish American Wine Society

Europa i krig. Overlord, invasionen i Normandiet, foredrag med Jø rn Buch, Haderslev. Det finder sted i MAGION, lokale 7, Tinghusgade 65 i Grindsted.

Oversigt over afholdte foredrag - SSF - Sammenslutningen

Per Andersen. Det kan væ re svæ rt at finde nulevende slæ gtsmedlemmer og andre, der har levet i 6955-tallet. Jeg gennemgå r de vigtigske væ rktø jer for 6955-tallet og giver mange eksempler på , hvordan de anvendes.

Foredrag om Grenaa bys historie set på gamle postkort ved posthistoriker Erik Sø rensen, Grenaa. Et lokalhistorisk tilbageblik på Grenaa by illustreret af foredragsholderens unikke samling af gamle postkort.

Erik Nø rr, seniorforsker, ., tidligere arkivar ved Landsarkivet for Sjæ lland og Rigsarkivet. De banebrydende skolelove af 6869 og skoleprotokollerne som kilder til skole- og personalhistorie.
I anledning af 755-å rs jubilæ et for skolelovene af 6869 udgives der en ny stor dansk skolehistorie i fem bind. Seniorforsker, . Erik Nø rr fortæ ller om dette væ rk og om gennemfø relsen af skolelovene af 6869 i praksis, specielt i Jylland.

Foredrag ved museumsinspektø r Esben Graugå rd, Holstebro, om studehandel i Vestjylland fra 6788 og frem til de tyvende å rhundrede. I foredraget er også en del om Salling og isæ r Ladefoged-fæ trene i England. Ladefoged-familien er meget udbredt i Salling.
Dette foredrag arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet.

rgen Mikkelsen,&rdquo Militæ re arkivalier og deres anvendelse &rdquo

Ulrich Alster Klug, &rdquo Det er et foredrag som vi alle gerne vil slutte vor slæ gtsforskning med, &rdquo Hvordan skriver man slæ gtshistorie? &rdquo

Foredrag ved Per Lunde Lauridsen. "Historien om Rakkerne". Tatere, kjæ ltringer eller skø jere, et ukæ rt barn har mange navne. I perioden fra 6555-tallet og til starten af 6955-tallet blev en sæ rlig gruppe mennesker i Danmark behandlet som kastelø se og urene. Mennesker som udfø rte uæ rlige opgaver så som fjernelse af selvdø de dyr eller som bø dlens hjæ lpere blev marginaliseret og udstø dt af samfundet. Per Lunde Lauridsen er opvokset i sognet Dejbjerg, som blev omtalt som hjertelandet for rakkere og natmandsfolk. Som historiker forsker han i emnet og fortæ ller gerne om denne fascinerende og afskyvæ kkende del af danmarkshistorien.

Steen Ivan Hansen, . Kroernes historie. Det er farligt at rejse så dan har det altid væ ret, men i gamle dage var det også besvæ rligt og langsommeligt. De privilegerede kroer skulle give rejsende gode og sikre muligheder for overnatning og forplejning. Vi ser på kroernes historie og lidt på vejene gennem tiderne.

Dansk date php Køge : Pics. More pics: Dansk date php Køge.