Kvinder tøj Vesthimmerlands
Date: 2017-02-25 17:15

Video: Kvinder tøj Vesthimmerlands

(I samarbejde med DIS-Odense og Folkeuniversitetet). Kathrine Tobiasen, forfatter: &rdquo At skrive slæ gtshistorie&rdquo . Med udgangspunkt i bogen af samme navn vil Kathrine Tobiasen fortæ lle om, hvordan man kan få hul på skriveriet. En ting er at indsamle data om sine forfæ dre, en anden ting er at formidle det for sin familie.

Dem har vi støttet | Spar Nord Fonden

Jø rn Buch, ., seminarielektor, University College, Haderslev: Dybbø l og Als 6869 &ndash baggrund og forlø b. Krigen havde sin rod i de nationale modsæ tninger i hertugdø mmerne og monarkiets forfatningsproblemer.

Ordliste og litteraturliste

Foredrag om julen i kulturhistorisk betydning ved overarkivar Else Marie Kofod, Dansk Folkemindesamling, Kø benhavn.

FLR-Dialog: Radioudsendelsen DIALOG på FREDERIKSHAVN

Foredrag om andelstiden med nye produktionsformer v/museumsinspektø r Jens Aage Sø ndergaard, Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup. Omlæ gning til animalsk produktion med etablering af mejerier, slagterier . ø gede behovet for forbedret infrastruktur. Foredraget vil med afsæ t i lokale forhold se på , hvorledes denne udvikling på virkede det nordlige Djursland.

Peter Korsgaard, arkivar, Geodatastyrelsen, Kø benhavn. Geodatastyrelsen besidder en ræ kke arkiver, som er interessante for slæ gtsforskeren. Meget er indscannet og kan downloades fra nettet. Foredraget gennemgå r de vigtigste kilder, som omfatter navnestof på bå de personer og ejendomme og deres beliggenhed.

Visionerne om kommunens fremtidige infrastruktur.
Kommer der en ny jernbane til Billund Kommune? Ved Vigand Rasmussen.

Leif Sepstrup. Kriminalhistorie i slæ gtsforskning. En kriminalhistorie fra det virkelige liv i 6867, hvor der begå s et mord i Harte sogn. En spæ ndende historie, der fortæ lles med god humor og med illustrationer. er en hjemmeside, der fortæ ller historier om samfundets udskud i slutningen af 6855-tallet. Efter kaffepausen vises kilderne om personerne, så ledes at du få r en vejledning til at finde oplysninger om eventuelle kriminelle slæ gtninge.

Bjarne Due Petersen vil fortæ lle om sin database på hjemmesiden &rdquo bjarne-&rdquo og sine projekter generelt.

Erik Kann, kommunikationskonsulent, Rigshospitalet-Glostrup Hospital. Blandt slagsbrø dre, uæ gte bø rn og redelige bø nder og borgere, eller noget om anvendelsen af reviderede regnskaber. Efter 6665 opkræ vedes skatter og afgifter til staten af landets mange amtsstuer, som indsendte behø rige regnskaber med detaljerede bilag til revision i centraladministrationen. Fø r de æ ldste kirkebø ger er disse ofte de eneste kilder.

Tommy P. Christensen, kulturhistoriker, .: Birk og Bø ddel &ndash et kulturhistorisk strejftog i retskredse, retshå ndhæ velse og bø ddelslæ gter.
6655-å renes retsvæ sen danner udgangspunkt for dette foredrag. Der vil blive givet en introduktion til lovgivningen og om hvordan man som slæ gtsforsker kan finde rundt i landets mange birker. Skarpretterkunstens indtræ ngen og udvikling belyses, ligesom der gives eksempler på skarpretterslæ gter og deres væ rktø j.