Mød en kæreste Langeland
Date: 2017-02-24 14:03

Video: Mød en kæreste Langeland

Peter Korsgaard, Geodatastyrelsen: Kort og andre data i Geodatastyrelsen.
Geodatastyrelsen rummer en ræ kke arkivalier, som er af interesse for slæ gtsforskeren. Efterhå nden kan man også gratis downloade en ræ kke af dem fra nettet. De vigtigste kort og arkivalier vil blive gennemgå et, med sæ rlig henblik på navnestof, hvor lå ens anes ejendom, og hvordan den ud.

Oversigt over afholdte foredrag - SSF - Sammenslutningen

Svend Erik Christiansen: Amtmanden og familiesagerne
Gennem å rene har amtmanden haft mange forskellige opgaver. Han har . væ ret en central person i sager omkring skilsmisser, adoptioner, faderskabssager, alimentations sager og navneæ ndringer. Foredraget ser næ rmere på de Slæ gtshistoriske oplysninger, som vi kan finde i dette materiale.

Fra land til by Ved Otto Bendixen, cand. scient.
I tidens lø b er mange flyttet fra landet og ind til byerne, men hvad blev der af dem? Problemet med disse flytninger er, at de er den hyppigste å rsag til, at man gå r i stå med sin slæ gtsforskning, idet man ikke kan finde ud af, hvor slæ gten kommer fra. Otto Bendixen anviser forskellige muligheder for at finde svaret på dette spø rgsmå l. Samtidig fortæ ller han om, hvorledes det er muligt at spore, hvorfra byfolkene kom. Der vil blive gennemgå et en ræ kke kilder, som kan hjæ lpe i sø gen efter anerne.

Agnete Birger Madsen, Historiker . på Kvindemuseet. Et barnelig i en kuffert
Med udgangspunkt i konkrete sager, retsprotokoller og breve, fortæ lles historien om en ræ kke kvinder fra fø rste halvdel af 6955-tallet, som dræ bte deres nyfø dte barn.

Magne Juhl, overlæ ge: Jordemø dre. Eksamensprotokollen for jordemoderskolen i Kø benhavn er afskrevet fra dens start i 6789 til og med 6975, og oplysninger herfra om de 9685 jordemø dre vil blive beskrevet. Udenfor Kø benhavn fandt også uddannelse af jordemø dre sted. . blev der uddannet jordemø dre i Ribe, Viborg og Aalborg.

Flemming Retbø ll, Journalist
Bag om bogen om Tivoli Karolinelund.
Mange har væ ret kede af, at Tivoli Karolinelund lukkede for få å r siden. Nu skaber vi lidt liv i det gamle forlystelsesetablissement i form af et foredrag om, hvordan minderne fra Tivoli Karolinelund blev skabt. Flemming Retbø ll fortæ ller i ord og med billeder om arbejdet med bogen "Minder fra Tivoli Karolinelund".

Foredrag af arkivar Peter Korsgaard
Arkivet Geodatastyrelsen (tidl. Kort & Matrikelstyrelsen) er næ ppe det fø rste sted, hvor slæ gtsforskeren henvender sig. Men det rummer faktisk en ræ kke arkivalier, som er af interesse for slæ gtsforskere. Arkivet er i gang med at blive lagt på nettet, bå de til download og til blot at se. Arkivar Peter Korsgaard, som har skrevet bogen "Kort som kilde", vil fremdrage de kilder, som slæ gtsforskerne kan bruge, og hvordan man kan sø ge og finde dem på nettet.

Erik Kann: I skole - på godt og ondt. Forordningerne om skolevæ senet fra 6869 lagde grunden til et meget dominerende forvaltningsområ de, og mæ ngden af arkivalier om det danske skolevæ sen er som fø lge deraf sæ rdeles omfattende. Foredraget ser . på , hvor man finder oplysninger om anernes skolegang, men også på skolen og dens funktioner i en lidt bredere samfundsmæ ssig sammenhæ ng.

Den 75. september inviterede Musikefterskolen i Humble, i samarbejde med Børnecenter Tullebølle, folk fra nær og fjern til en venskabsaften med titlen ”En anden Historie”.

Avisen &ndash en kilde for slæ gtsforskere? Foredrag med kulturhistorikeren Tommy P. Christensen, formand for Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie: Siden 6655-å rene er der udsendt aviser i Danmark, og deres anvendelsesmuligheder for slæ gtsforskeren er emnet for dette foredrag. Denne aften vil der isæ r fokuseres på de stofområ der i de gamle aviser, der kan væ re af interesse for slæ gtsforskeren samt hvilke metodiske problemer der kan væ re ved brugen af aviser. De metodiske problemer illustreres med eksempler og endelig gennemgå s de almindeligste hjæ lpemidler til opsporingen af gamle aviser og placeringen af landets stø rste avissamlinger.

Mød en kæreste Langeland : Pics. More pics: Mød en kæreste Langeland.