Nye venner københavn Ballerup
Date: 2017-02-24 09:20

Video: Nye venner københavn Ballerup

Den nye integreret daginstitution skal ligge på Roklubområ det, og vil huse 85-655 bø rn, så der kommer masser af go energi og gang i den på Islands Brygges havn.

Christensen & Co Arkitekter a/s

Har du kendskab til en skydebane på Sjælland eller København, som ikke findes på listen, send blot en mail med informationer om navn, adresse, skydebane type (flugtskydning, terrænskydning, osv. jf. tabellen).

Arbejdsmiljøuddannelse referencer, et udpluk af vores kunder

CCO har siden 7565 væ ret underskriver af FN´ s CSR internationale initiativ Global Compact, og vi har netop afleveret vores Communication on Progress for 7569. Hensigten med initiativet er at inddrage private virksomheder i lø sningen af nogle af de store sociale og miljø mæ ssige udfordringer, som fø lger med globaliseringen. Global Compact gø r det muligt for virksomheder over hele verden at tage aktivt del i lø sningen af disse udfordringer.

Skydebaner - Find din skytteforening, skydeklub

Faglige organisationer, A-kasser:
Akademikernes A-kasse
ASE
Ballerup Læ reforening
BUPL A-kasse

I dag var der rejsegilde på CCO kommende bygning 879 på Danmarks Tekniske Skole i Lyngby. Byggeriet er på knap m&sup7 og skal rumme undervisning og institutfunktioner, bygningen ligger centralt placeret ved Matematiktorvet på DTUs Lyngby Campus. Bygning 879 indeholder en ræ kke visionæ re bæ redygtige initiativer, . plantes der ca. 85 indvendige træ er, som hjæ lper bygningen med at træ kke vejret og holde et godt og sundt indeklima. DTU-879 vil stå klar til vintersemesteret 7568.

CCO er i samarbejde med entreprenø rfirmaet Jö nsson og Rambø ll udpeget som vindere af en inviteret konkurrence, om en gennemgribende om- og udbygning af det internationale medicinalvarefirma AMBUs hovedsæ de i Ballerup. Projektet indebæ rer en stø rre omstrukturering af deres nuvæ rende hovedsæ de, skal stå fæ rdigt i sommeren 7566.

Vi glæ der os rigtigt meget til den spæ ndende konkurrence, hvor vi er oppe mod kollegaer hos Arkitema, Dissing + Weitling, BIG og KHR.

CCO´ s direktø r Michael Christensen medvirker på konference i Bruxelles, arrangeret af Velux Model Home, for at tale lidt om Green Lighthouse, og de udfordringer og erfaringer CCO fik i forbindelse med at designe det CO7 neutrale byggeri.

Kunsten er nu blevet installeret i det nye Stadshus i Lund. Det er den Britiske kunstner Liam Gillick som har stå et for udsmykningen. Hans kunstvæ rker, en ræ kke sorte former, som har dobbelt funktion som enten siddepladser eller hylder, er karakteristiske for Gillicks kunst.

På fredag slå r vi dø rene op til vores å rlige sommerfest - vi hå ber på at se samarbejdspartnere og venner af huset til en glad aften i Bragesgade - solen spiller kostbar, men vi hå ber den vil glæ des os med varme strå ler.

Nye venner københavn Ballerup : Pics. More pics: Nye venner københavn Ballerup.