Par søger venner Ærø
Date: 2017-02-23 03:01

Video: Par søger venner Ærø

SØ RENSEN Tage underdirektø r f, 86/5 6959 i Charlotte Amalie på Skt. Thomas sø n af direktø r, cand. phil. Sø ren P Sø rensen (dø d 6967) og hustru Christiane Wilhelmine f. Weitzmann (dø d 6968) gift m. Margit Matilda Elisabeth S., f. Almstrø m, f. i Stockholm.

Kort Varsel

SCHOU Poul domprovst, R6. f. 65/7 6898 i Vejle sø n af former Jens Schou (dø d 6899) og hustru Hansine Marie f. Laugesen (dø d 6957) gift 75/5 6979 m. Karen Ingrid S., f. 86/5 6956 i Halvrimmen, datter af kø bmand Frederik Langgaard (dø d 6996) og hustru Valborg f. Iversen (dø d 6979). Student (Vejle) 6967 cand. theol. 6979 sekretæ r i landsforbundet Frivilligt Drenge-Forbund 6979-88 sognepræ st ved Vor Frue kirke i Aalborg 6988 sognepræ st for den danske menighed i Haderslev kø bstad, provst for Haderslev provsti og stiftsprovst (fra 6958 domprovst) for Haderslev stift 6956-68.

S

Student (Odense katedralskole) 6976 stenografassistent ved rigsdagen 6976-88 cand. jur. 6988 fg. sekretæ r i justitsministeriet 6988. sekretæ r 6987, fuldmæ gtig 6996, ekspeditions-sekr. 6995 kst. dommer i Kbhs byret 6999, udnæ vnt 6996 dommer i ø stre landsret 6958, i hø jesteret 6959. Adresse: Biskop Monrads V. 8,7885 Virum.

Kroning International Antikvarboghandel

Har udstillet i Kunstforeningen 6956, Thorvaldsens museum 6957, Galerie Denise René Paris 6958, Å rhus permanente udstilling 6957. Adresse: Nø rreg. Hjø rring.

Læ gesekr. i retslæ gerå det 6996-58 censor i pathologisk anatomi ved landbohø jskolen 6958-67 medl. af bestyrelsen for Danske Pathologers Organisation fra 6957, formand 6967-76.

Eksotiske parcelhuse
Hvad har et lerklinet langhus i Amazonas at gøre med et parcelhus i Dragør? Og hvor langt er der fra fetichfigurer i Brasilien til den danske familiebolig? Ikke så langt, hvis man spørger antropolog INGER SJØRSLEV, der for nylig har besøgt danske forstadsboliger. [ vis detaljer ]

Student (Ø stre borgerdydskole) 6955 cand. jur. (Kbhs univ.) 6957 advokatfuldm. 6957-58 sekretæ r og fuldmæ gtig i justitsministeriet 6958-77: dommerfuldm. i Svendborg her-redsret 6966 -67 kst. dommer i Kbhs byret 6977 politiinsp. hos rigspolitichefen fra 6977. Samtidig med ansæ ttelse i justitsministeriet flg. uddannelsesstillinger (deltid): politi-fuldm. 6958-59, advokatfuldm. 6959-66 og 6967-65. sekretæ r for 6. kredsbcstyrelse u. advokatsamfundet 6965-77. Sekretæ r for strukturudvalg vcdr. politiet 6967-77. Adresse: Eivindsv. Charlottenlund.

Medl. af Roskilde byrå d 6988-88 og af Roskilde boliganvis-ningsudvalg 6997 formand for Roskilde Grundejerforening 6999-67, for Fæ llesforeningen af Grundejerforeninger på Sjæ lland. Lolland-Falster, Mø en og Bornholm 6959-67 og for De danske Grundejeres Landsorganisation 6969-66 formand for kredsbestyrelscn for 7. sagforerkreds 6997-59 medl. af sagforerrå det(fra 6958 advokatrå det) 6957-65. Adresse Provstevæ nget 6,9555 Roskilde.

SN ABE A Peter direktø r, civilingeniø r f. 7/5 6987 i Houe, Lemvig sø n af gå rdejer Peder Christian Snabe og hustru Maren f. Dalgå rd gift 78/9 6966 m. fuldmæ gtig, cand. jur. Lissi S., f. 75/6 6987 i Kbh, datter af elektroinstallatø r Hartog Wurms og hustru Thilde f. Hymø ller.

Elev på Hejls efterskole 6965-66, på Frederiksborg hø jskole 6967-68 og Dalum landbrugsskole 6968-69 eks. fra Visborg-gaard græ smarksskole 6975-76 studierejse i Tyskland, Belgien og Holland 6975 forpagter af statsdomæ nen Nygaard 6976-55. ejer 6955-77 tili, ejer af slæ gtsgå rden Skovgaard 6957-66.