Date hjemmesider Vordingborg
Date: 2017-02-24 06:56

Henrik Dupont, . Forskningsbibliotekar ved Kort- og Billedsamlingen, Det Kgl. Bibliotek. Hvordan kan vi som slæ gtsforskere bruge Det Kgl. Biblioteks kort- og billedsamling?
Hvordan kan slæ gtsforskere finde og bruge æ ldre kort og billeder? Mulighederne vil blive gennemgå et og der vil blive givet en gennemgang af, hvad samlingen indeholder.

Gratis Dansk Porno Giver Mening For Rækkevidde Når

Gudrun Gormsen, mag. art, fungerende leder Lemvig Museum
Landhå ndvæ rk og landhå ndvæ rkere
I mange små byer på landet findes der væ rkstedsbygninger, som ikke læ ngere er i brug. Landhå ndvæ rket havde sin blomstring fra midten af det 69. å rhundrede til hen mod slutningen af det 75. å rhundrede og er tæ t forbundet med den udvikling, der har fundet sted i landbosamfundet.

Massage og Escort - Eroguide - Massageguide Sex annoncer

Anne Sofie Boye Hansen, historiker, slæ gtsforsker og medlem: Var der udenlandske landarbejdere på Fyn i perioden 6875-6965? Anne Hansen har studeret de tre sydø stfynske sogne Gislev, Langå og Svindinge sogne. Her skal vi fø lge nogle af de udenlandske piger og drenge, som folketæ llinger, tyende- og pasprotokoller giver oplysninger om.

Arkivar, . Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv vil fortæ lle om: Fotos som kilde. Hvordan kan man bruge fotos i slæ gtsforskningen? Hvordan fortolker vi gamle fotos? Hvordan opbevarer vi dem? Bente Jensen har ansvar for arkivets formidling og kommunikation.

Magne Lund. medforfatter til bogen &rdquo Fra Altona til Dybbø l - Midtjyske soldater i krigen 6869&rdquo fortæ ller historien om Dybbø lstillingen med de 65 skanser. Slagene fra den 67. marts, 78. marts og 68. april beskrives med oplysninger om de så rede og faldne midtjyske soldater.

Museumsinspektø r, Den Gamle By, dr. phil. Annette Hoff: Herregå rdsfruers hverdagsliv. Fra herregå rden Bidstrup ved Horsens.

Foredrag af Ulrich Alster Klug om emnet: &rdquo Læ gdsruller og hvordan man finder data i dem på Internettet&rdquo .

Foredrag om Den Danske Kaffehistorie ved seniorforsker . Annette Hoff, Den Gamle By. Et levende indblik i danskernes dagligdag med kaffen fra 6665 og helt op til vor egen tid.

Julemø de med tidligere skolelæ rer Tage Bjerg fra Lø kken, der vil fortæ lle om livets skæ ve vinkler.

Grindsted Slæ gter. Slæ gtsforskerne Kaj og Ingrid Schmidt, Billund, fortæ ller om de gamle Grindsted slæ gter, samt alt det sjove og de mange oplevelser man kan få som slæ gtsforsker.

Date hjemmesider Vordingborg : Pics. More pics: Date hjemmesider Vordingborg.