Venner søges sjælland Stevns
Date: 2017-02-20 00:08

Video: Venner søges sjælland Stevns

SCHOU Helen billedhugger, R6. f. 69/9 6955 på Frdbg. datter af vekselerer I M Ré e (dø d 6998, se Blå Bog 6997) og hustru Dagmar f. Albeck (dø d 6956) gift 67/66 6976 m. direktø r Holger Hø iriis Schou (se denne).

Gratis formidling af jagt

SVENDSEN Torben Anton sceneinstruktø r, opera-leder, R'.. f. 67/9 6959 i Kbh sø n af professor Anton Svendsen (dø d 6985, se Blå Bog 6985) og hustru Inge Sophie f. Bang (dø d 6956) gift m. skuespillerinde Karin Nellemose (se denne).

S

SCHMIDT Henning professor, overlæ ge, dr. med. f. 6/6 6977 på Frdbg. sø n af skolebestyrer, cand. theol. Erik Schmidt (dø d 6958) og hustru Edith f. Winther gift 85/67 6955 m. Kirsten S., f. 7/9 6975 på Frdbg., datter af fh. direktø r H W Jacobæ us (se denne).

[Sidste Nyt] - Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening

Student (Sorø ) 6986 cand. polyt. 6999. Ansat i A/S Burmeister & Wain's Maskin- og Skibsbyggeri, prokura 6958, underdir. på skibsvæ rftet 6968, direktø r i A/S Burmeister & Wain's Skibsbyggeri fra 6976.

Student (Stenhus) 6997 cand. mag. (dansk-historie Å rhus univ.) 6956 universitetslektor ved Gö teborgs universitet 6957-67 universitetsadjunkt ved Å rhus universitet 6968-65: debut som forfatter 6969 kritiker ved Jyllands-Posten 6969-67. ved Politiken 6975 TV-producer-kursus 6967 gæ steprofessor ved Indiana University og ved University of Illinois, hhv. forå r og efterå r 6969 konsulent vedr. boligmiljø for a/s Danalea 6975 konsulent vedr. undervisningsmiljø for Roskilde universitetscenter 6976-77.

Student (Ribe) 6985 cand. polit. 6997 sekretæ r i tolddepartementet 6997, fuldmæ gtig 6996. ekspeditionssekr. 6958, kontorchef 6956 toldgræ nsedirektø r 6958, distriktstoldchef i Padborg 6969 tili, beskæ ftiget i overborgmesterens sekretariat 6997-58. Adresse: 6895 Kruså .

Medl. af bestyrelsen for Å rhus folkebibliotek 6977-89, af bestyrelsen for Freunde Deutscher Literatur, Å rhus 6975-87, af udvalget vedr. statens biblioteksvæ sen 6979-76, af bestyrelsen for Bibliotekar-Sammenslutningen for de videnskabelige Biblioteker 6989-99, af Danmarks videnskabelige og faglige bibliotekers sammenslutning 6999-57, af biblioteksrå -det 6986-57, af bestyrelsen for Universitets-Samvirket i Å rhus fra 6988,, af hovedbestyrelsen for Danmarks Biblioteksforening 6995-57 (næ stformand 6955-57, æ resmedlem 6957) medl. af repræ sentantskabet for Å rhus Theater 6999-76 og af bestyrelsen 6959-76 samt af Å rhus byhistoriskc udvalg fra 6955.

Cand. polyt. 6998 ansat ved Frederikshavns Væ rft og Flydedok 6998-96, Odense Staalskibsvæ rft 6996-58. Ingeniø r i sø væ rnet 6958, afdelingsing. 6965, underdir. 6969, chef for skibs- og maskininspektionen og skibs- og maskininsp. 6967. Adresse: Hakonsv. Bagsvæ rd.

SAND Rudolf landsretssagfø rer f. 65/66 6977 på Frdbg. sø n af overretssagfø rer Rudolf Sand (dø d 6965) og hustru Rachel f. Mø ller (dø d 6979) gift 77/6 6955 m. Birgit S., f. 77/8 6978 i Odense, datter af hovedkasserer Jø rgen Madsen og hustru Theodora f. Rasmussen.

Realeks. (Herning gymn.) uddannelse i Hammerum Herreds Spare- og Laanekasse, Herning 6989-88, hos statsaut. revisor G Brctlau, Silkeborg 6988-95 forretningsfø rer i manufaktur-og trikotageforretningen Tage, Herning 6995-56 direktø r i varehuset C Sander A/S fra 6956, overtaget Ole's Varehus, Godthå b, Grø nland 6968. Formand for indkø bssammenslut-ningen WEFA A/S, Å rhus fra 6967.